A MÉLYKÚTI GAZDAKÖR

 

 

ALAPSZABÁLYA

 

 

A 2002. február 25.-n elfogadott módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 

Általános rendelkezések

 

  1. Az egyesület neve: MÉLYKÚTI GAZDAKÖR
  2. Az egyesület székhelye: MÉLYKÚT, TÓPART 6
  3. Az egyesület önálló jogi személy

 

 

 

II.

 

Az egyesület célja, tevékenysége

 

1. A gazdakör célja:

A tagok érdekeinek képviselete, az önálló családi gazdálkodáshoz szükséges feltételek, a helyben maradva boldoguláshoz szükséges körülmények kialakulásának előmozdítása. A gazdaköri hagyományok ápolása és továbbadása. Tagjai szakmai és általános műveltségének gyarapítása

2. Tevékenysége:

·        Képviseli a tagok érdekeit a helyi önkormányzat, a szakhatóságok, és más szervek előtt.

·        Állást foglal, javaslatot tesz és véleményt nyilvánít a tagsági körét és azok gazdálkodását érintő kérdésekben.

·        Tagjai számára rendezvényeket szervez gazdasági, kulturális, egészségügyi és egyéb, a célok eléréséhez szükséges témakörökben.

·        Támogatja a környezet tudatos gazdálkodás, a természeti adottságoknak legmegfelelőbb növényi kultúrák, valamint állattenyésztési technológiák elterjesztését.

·        Tagjainak rendszeres találkozási lehetőséget biztosít.

·        Ápolja a hagyományokat.

 

A gazdakör tevékenységét a politikai pártoktól függetlenül végzi. Rendezvényein a céljai elérésével kapcsolatos kérdések megválaszolására helyezi a fő hangsúlyt. Pártpolitikai vitáknak nem ad helyet.

 

 

 

III.

 

Tagsági viszony

 

1.      A gazdakör rendes tagja

lehet minden olyan 16. életévét betöltött természetes személy, illetve jogi és nem jogi személy, aki/amely mezőgazdasági termeléssel és/vagy kapcsolódó szolgáltatással, termelvények feldolgozásával foglalkozik, továbbá azok akik a gazdakör keretein belül segíteni kívánják a családi gazdálkodást, a gazdakör céljaival egyetértenek. Tagdíjfizetési kötelezettségüknek rendszeresen eleget tesznek.

 

 

 

2.      Tagsági díj:

Havi 300, azaz Háromszáz Ft. Amit negyedévenkénti ütemezésben, előre kell megfizetni.

 

 

3.      Az egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes.

4.Tagfelvételről és kizárásról az elnökség dönt. Döntése ellen a legközelebb tartandó közgyűléshez lehet fordulni.

 

5.Tagsági viszony megszűnik:

-         kilépéssel

-         kizárással

-         ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének önhibáján kívül, felszólítás ellenére sem tesz eleget 3 hónapon keresztül

-         a tag halálával

-          

A kizárásra irányuló eljárást az elnökség folytatja le, az elnökség által létrehozott fegyelmi eljárási szabályzat szerint.

 

6. Minden tag jogosult a gazdakör közgyűlésén és más rendezvényein részt venni, azon szóban vagy írásban véleményt nyilvánítani, az egyesület irataiba, vagy elszámolásaiba betekinteni.

Minden tag választhat és választható. Nem magyar állampolgár tisztségviselő vagy bizottsági tag nem lehet. Képviselettel járó tisztség betöltéséhez nagykorúság szükséges.

 

7. A tagsági jogok és kötelezettségek az alapító tagokat jelen alapszabály elfogadásától, a később felvett tagokat a belépés napjától illetik meg, illetve terhelik.

 

8. Minden tagot megilletnek a gazdakör által biztosított jogok és kedvezmények. Ugyanakkor a tag köteles a tagdíjat rendszeresen fizetni, a gazdakör céljainak megvalósulását elősegíteni, a testületi döntéseket végrehajtani, a választott tisztségét lelkiismeretesen és legjobb tudása szerint ellátni.

 

9. A gazdakör pártoló tagja

lehet aki csökkentett, havi 10 Ft azaz tíz Forint tagdíjat fizet. Nem választ és nem választható. Döntésekben nem vehet részt. A gazdakör által biztosított kedvezmények közgyűlési határozatban felsorolt esetekben illetik meg. A rendes tagok minden egyéb jogai és kötelességei megilletik. Felvétele azonos a rendes tagokéval.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

 

Az egyesület szervezete

 

1.      A gazdakör szervei:

-        a közgyűlés

-        az elnökség

-        a számvizsgáló bizottság

-        ad hoc bizottság

 

2.      A közgyűlés:

A gazdakör legfőbb szerve, melyet szükség szerint de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni.

A közgyűlést az elnök hívja össze. Ha az elnök bármely okból nem képes ellátni feladatát, az elnökség tagjai közül bárki összehívhatja a közgyűlést. A meghívókat legalább 8 nappal korábban kell megküldeni a tagoknak a hely, az időpont és napirendek feltüntetésével. Össze kell hívni a közgyűlést ha a tagok legalább 10%.a, az elnökség, a számvizsgáló bizottság, vagy a Bíróság az ok és a cél megjelölésével kéri. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagoknak 50%-a + 1 fő - jelen van. Határozatképtelenség esetén 30 napon belül új közgyűlést kell összehívni, mely a megjelentek számától függetlenül az eredeti napirendi pontokban határozatképes. Ezt a tényt az eredeti meghívóban fel kell tüntetni, a megismételt közgyűlés időpontjának közlésével

A közgyűlésen hozott szavatok egyenlősége esetén az elnök – távolléte esetén az elnöki jogkört gyakorló személy szavazata dönt.

 

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

·        A tisztségviselők, a bizottságok megválasztása és visszahívása, beszámoltatása,

·        Az éves program, a költségvetés elfogadása,

·        Az alapszabály elfogadása és módosítása,

·        Az elnökség határozataival kapcsolatos fellebbezések elbírálása,

·        A gazdakör más szervezetekkel való egyesülésének, vagy feloszlásának kimondása.

·        Együttműködési megállapodás jóváhagyása.

·        Egyesületi szabályzatok létrehozása.

·        Ad hoc bizottságok létrehozása

 

A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

3.      Az elnökség:

A közgyűlés tagjai sorából két éves időtartamra 5 tagú elnökséget választ nyílt szavazással. Az elnökség akkor határozatképes, ha mind az 5 tagja jelen van. Határozatait nyílt szavazással hozza.

Az elnökség tagja az elnök és két elnökségi tag. Az elnökség a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. Szükség szerint de legalább havonta ülésezik A tárgyalt napirendekről és a hozott döntésekről nyilvántartást vezet.

Az elnökségi üléseket az elnök az ülést megelőző 5 nappal korábban írásban hívja össze, a napirend közlésével. Az elnökség tagjai az ülés előtt 3 nappal írásban további napirendi pontok felvételét kérhetik.

A határozatképtelenség esetén megismételt elnökségi ülés 3 fő jelenléte esetén határozatképes.

Az elnökség a gazdakör ügyintéző és képviseleti szerve, mely a közgyűlés határozatainak megfelelően szervezi és irányítja a gazdakör életét. Együttműködési megállapodásokat, szerződéseket köt, valamint dönt az új gazdaköri tagok felvételéről és kizárásáról. Dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe.

Tevékenységéről évente beszámol a közgyűlésnek.

 

4.      Számvizsgáló bizottság:

A közgyűlés tagjai sorából két év időtartamra elnökből és két tagból álló, háromtagú számvizsgáló bizottságot választ. Határozatait nyílt szavazással hozza.

 Az üléseket az elnök az ülést megelőző 5 nappal korábban írásban hívja össze, a napirend közlésével. A bizottság tagjai az ülés előtt 3 nappal írásban további napirendi pontok felvételét kérhetik.

A határozatképtelenség esetén megismételt bizottsági ülés 2 fő jelenléte esetén határozatképes

Feladata: Az egyesület gazdálkodásának ellenőrzése.

Tevékenységéről évente beszámol a közgyűlésnek.

 

5.   Ad hoc bizottság

 

Amennyiben bármely szakmai jogszabály vagy szakkérdés indokolja, min. 3 főből – elnökből és két tagból álló bizottságot hoz létre a közgyűlés. A bizottságot és tagjait, beleértve a tisztségviselőket, a közgyűlés választja nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határozatlan időre.

Működésére és határozathozatalának módjára a számvizsgáló bizottságra vonatkozó rendelkezések irányadóak.

 

 

6        A gazdakör tisztségviselői:

·        A gazdakör elnöke

·        A számvizsgáló bizottság elnöke

·        Az elnökség és a számvizsgáló bizottság tagjai

Az elnököt titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel, míg a többi tisztségviselőt nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, a közgyűlés két évre választja meg.

 

A tisztségviselők megbízása megszűnik:

·        Elhalálozással

·        Lemondással

·        Felmentéssel

·        A gazdakör jogutód nélküli megszűnésével.

 

7        A gazdakör elnöke:

Az egyesület képviseletére az elnök jogosult.

Képviseli a gazdakört az Országos Szövetség, a Megyei Szövetség, más hivatalos szervek, bizottságok, testületek és a bíróság előtt. Egy személyben jegyzi a gazdakört, tisztségének ellátásáért a közgyűlésnek felel. A bankszámla felett egyedül jogosult rendelkezni.

Szervezi és irányítja a gazdakör munkáját, előkészíti az elnökségi üléseket, gondoskodik az elnökség határozatainak végrehajtásáról. A gazdakör gazdasági ügyeiben tiszténél fogva utalványozási jogot gyakorol.

Vezeti a közgyűlést és gondoskodik a közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Munkáltatói jogokat gyakorol a gazdakör alkalmazottai felett.

A tagok közül pénztárost kér fel.

A megszűnéssel kapcsolatos jogi és pénzügyi feladatok végrehajtásáért egyszemélyben felelős.

 

8        Számvizsgáló bizottság elnöke

Elnöke vezeti a bizottság munkáját, gondoskodik a bizottság határozatainak végrehajtásáról. Elnöki tisztének ellátásáért a számvizsgáló bizottságnak tartozik felelősséggel.

Felügyeli a pénztáros munkáját

A számvizsgáló bizottság mandátumának ideje alatt betölti a szavazat számláló bizottság feladatát is.

 

V.

 

A gazdakör vagyona és gazdálkodása

 

1.      A gazdakör működési, fenntartási költségeinek forrása

·        Tagdíj

·        Személyi anyagi támogatások (adományok)

·        Rendezvények bevételei

·        Másodlagos gazdasági tevékenységből származó bevételek.

·        Pályázatokból származó bevétel.

 

2.      A gazdakör éves költségvetése alapján működik. A költségvetés elfogadásáról, végrehajtásáról és az éves gazdálkodási beszámoló elfogadásáról a közgyűlés dönt.

3.      A gazdakör vagyonát a jó gazda gondosságával kell kezelni. A bevételeket elsősorban a működés költségeinek fedezésére, oktatásra, továbbképzésre, valamint a közös tanulmányutak szervezésénél felmerülő kiadásokra, illetve a gazdaköri mozgalom alapelveivel összhangban lévő tevékenységekre kell fordítani.

4.      Megszűnés esetén a gazdakör vagyonát a hitelezők kielégítése után a gazdakör tagjai között fel kell osztani.

 

 

 

VI.

 

A gazdakör megszűnése

 

1.A gazdakör megszűnik, ha:

·        Feloszlását a közgyűlés kimondja

·        Más egyesülettel egyesül

·        A bíróság feloszlatja, vagy kimondja megszűnését,

 

 

 

 

VII

 

Záró rendelkezés

 

1 A MÉLYKÚTI GAZDAKÖR tudomásul veszi, hogy a „gazdakör” név és az embléma használata a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének engedélyéhez kötött.

 

2.A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

 

Záradék

 

 

Az alapszabályt a Gazdakör 2002…02…hó   25  napján tartott rendkívüli közgyűlésén módosította, és azt a fentiek szerint egységes szerkezetbe foglalta a módosításokkal együtt.

 

 

 

Mélykút, 2002  09.hó…15…nap

 

 

 

                                                                                        ……………………………

                                                                                                         Mikó József

        a gazdakör elnöke

 

Vissza